در کتابچه "واکاوی چرایی شکل گیری التهابات اقتصادی" به موارد ذیل پرداخته می شود.