کاربران فضای مجازی استان نسبت به شهادت سردار سلیمانی واکنش نشان دادند .