خود برتر بینی اساس مشکلات است و راه حلش هم حل کردن مشکلات دل است.