در تعاریف اولیه علم سیاست موضوع دفاع و امنیت از اهمیتی بالا برخوردار است. اهمیت امنیت تا به آنجاست که اندیشمندان غربی به دولتمردان توصیه کرده اند که برای حفظ امنیت حتی اگر لازم شد پا بر روی دیگر اصول حکمرانی بگذارند.