آنها می خواستند ۱۳ آبان روز غم و اندوه مردم ایران را مشاهده کنند اما مردم ایران با مقاومت و ایستادگی روز ۱۳ آبان را به عنوان روز قدرت و ایستادگی ملت در برابر دشمنان به نمایش گذاشتند ملت ما پاسخ آمریکا را در روز ۲۲ بهمن امسال خواهد داد.