سرمربی تیم ۹۰ ارومیه گفت: تیم۹۰ توانست ,ورزش ارومیه را از تک قطبی بودن خارج کند.