با ورود سامانه بارشی جدید، امروز و فردا نیمه غربی کشور برفی و بارانی است.