در این گزارش آمده است: «همزمان با شدت گرفتن لفاظی‌ها علیه تهران، در وزارت خارجه آمریکا میان گماشتگانی که می‌خواهند به فشارها ادامه بدهند و دیپلمات‌های کهنه‌کاری که این راهبرد را بی‌فایده و زیان‌مند می‌دانند، دودستگی وجود دارد.»