مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: حجم آب موجود در دریاچه نسبت به سال گذشته از چهار میلیارد و ۷۷۰ میلیون مترمکعب به پنج میلیارد و ۱۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است.