"ب.ق"؛ بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت بازداشت شد.