اظهار تنفر از منافقین و یادآوری جنایتهای آنان تلاشی است برای نمایان کردن چهره واقعی تروریستهایی که وقیحانه در سرزمینهای مدعی حقوق بشر لانه کرده اند.