در غبار فتنه ها، خودمان را تنهاتر نکنیم، آنقدر سرگرم تَشَر زدن به خودی نباشیم که از راهزن ها و یاغیان بین المللی غافل شویم.