راه حل مشکلات و اختلافهای قومی و دینی همان بیت حافظ است که با دوستان مروت با دشمنان مدارا که یک راه حل عملی حل اختلافات اجتماعی و قومی است.