هر جمعه خانوادگی از سمت راست خیابان می رفتیم از سمت چپ برمی گشتیم، مدرسه هم که اردو به حیاط مدرسه مجاور می برد، روی چمن و در همسایگی عنکبوت‌ها بساط مون رو پهن می کردیم و ساندویچ گاز می زدیم ولی الان چی؟