خبرگزاری فارس ـ گروه حماسه و مقاومت: یک روز زودتر از موعد به خانه آمد،‌ خیلی خوشحال بود،‌ هر چه همسرش اصرار کرد که ماجرا را بگوید، گفت: یک چیزی شده است،‌ نمی‌توانم بگویم. حتی اسمش را هم نمی‌توانم بیاورم! با شناختی که همسرش داشت، بی‌اختیار گفت: نکند قرار است به سوریه بروی؟ گفت: اگر […]