رییس انجمن اهدای عضو شعبه آذربایجان غربی گفت: این استان یکی از قطب های پیوند کلیه در کشور است اما بعد از استان کردستان، آذربایجان غربی بیشترین بیمار دیالیزی را دارد و متاسفانه صف بیمارانی که در انتظار پیوند هستند، دراستان طولانی است.