مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نقده گفت: عملیات اجرایی فاز توسعه بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان در مساحت ۱۰ هزار و ۸۰ مترمربع آغاز شده و در حال حاضر این عملیات حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.