طرح توسعه بیمارستان شهید بهشتی چالدران با صرف ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به اتمام و به بهره برداری رسید.