جهانگیری برای افتتاح طرح های بهداشتی و ورزشی و بازدید از تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه آذربایجان غربی را عصر امروز برای سفر انتخاب کرده است .