بیماری بی سوادی رسانه ای مسئولان آذربایجان غربی در اوج وحشت کرونایی مردم به دلیل مدیریت مسموم و نادرست  ستاد کرونای استان و به طور خاص دانشگاه علوم پزشکی و مدیر این دانشگاه به اوج رسیده است .