مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان‌غربی گفت: ۵۶.۷۴ درصد جامعه شهری و ۳۷.۱۲ درصد کل جمعیت استان تحت پوشش تامین اجتماعی در آذربایجان غربی هستند.