در معنای محدود، رژیم‌ها تقریباً مترادف با قراردادهای دو و یا چندجانبه و سازمان‌های بین‌المللی هستند و می‌توان آن‌ها را ازنظر دامنه، تعداد اعضا و کارکرد به انواع مختلفی تقسیم کرد و در تعریف وسیع‌تر می‌توان رژیم‌ها را به رسمی و غیررسمی، تحمیلی و داوطلبانه، قوی و ضعیف و بالاخره تبعیض‌آمیز و بی‌طرف ...