محسن پناهیان: مشارکت مردم در انتخابات و حضور مردم در صحنه، یکی از عوامل مورد بررسی در مولفه ویژگی‌های ملی به عنوان یکی از عناصر قدرت دولت ها می باشد. در تحلیل سیاست خارجی دولت ها یکی از رهیافتهایی که مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد موضوع قدرت می‌باشد. به طور عام مفهومی که از […]