مدیرعامل شرکت آذرباتری ارومیه با اشاره به اینکه تحریم‌ها به هیچ عنوان بر تولیدات ما تاثیری نداشته است، بیان کرد: در سال ۸۸، تقریبا، ۶۲ درصد مواد مصرفی و تشکیل‌دهنده برای تولید باتری را از کشورهای خارج وارد می‌کردیم خوشبختانه از سال ۸۸ به بعد با عمل کردن به شعار رهبر اکنون ۹۸ درصد از مواد تشکیل ...