استاندار آذربایجان غربی گفت: تجاری سازی بخش کشاورزی به عنوان عامل اصلی توسعه پایدار این بخش باید هدف اصلی فعالان این حوزه مهم اقتصادی باشد که این امر با استفاده از روش های نوین قابل دستیابی است.