اگر ترکیه بخشی تفکیک تاپذیر از تروریسم در ادلب باشد، و خیال کند می تواند ادلب را الی الابد به ‘کشور القاعده’ تبدیل کند، صحنه تغییر می کند.