بسیاری از رسانه‌های ضدانقلاب اجتماع ده‌ها هزار نفری عاشوراییان در تهران که با حضو رهبر انقلاب همراه بود و همچنین گردهمایی چندصدهزارنفری بسیجیان سراسر کشور را بازتاب ندادند.