انقلاب اسلامی فهم جدیدی از «هستی» ، « تاریخ» و « انسان» را در برابر بشر حیرت‌زده، سرگردان، طاغوت زده امروز ارائه داده است که در مکاتب فکری و سیاسی قرن ما ارائه نشده است.