باید از فرمانداری شهرستان ری پرسید که تخریب سکونتگاه مهاجران پاکستانی آنهم در زمانی که رهبر انقلاب به رفتار دولت آمریکا در برخورد با مهاجرین مکزیکی اعتراض نموده اند با تصمیم چه کسی و با چه هدفی صورت گرفته است؟ آیا در پیش گرفتن رفتارهای این چنینی در برخورد با مهاجران به وجهه عدالتخواهی و آرمان حمایت ...