در ساعت پایانی شب گذشته صدای مهیب انفجار بسیاری ازساکنین شمال شهر بوکان بویژه منطقه کوی اندیشه این شهر را به کوچه ها کشاند.