تخلف اداری استخدامی عجیب در اداره غله شاهین دژ تخلف آشکار یک شرکت دولتی و احتمال ضرر چند میلیارد تومانی شرکت های دولتی اینچنینی است.