مسئول واحد بازرسی و نظارت اصناف شهرستان مهاباد گفت: تخلف بهداشتی سه واحد صنفی در مهاباد شناسایی و به تعزیرات حکومتی فرستاده شد.