بررسی و تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی حاکی از تداوم فعالیت سامانه بارشی در آذربایجان غربی ست .