از قرار دیگر جعبه تدبیر خالی از ابزار برای حل مشکلات است