گزارش پیش رو مروری است بر آنچه گفته می‌شد با نیامدن روحانی در انتظار ایران است و در مقابل، جایی که قرار بود ایران با روحانی به آن برسد.