در تذکر ۱۹ نفر از ریاست جمهور خواسته شده است که از چیزی که آن را ” دخالت مقامات غیرمسئول نظامی و غیر نظامی” نامیده اند، جلوگیری کند.که دو نفر از نمایندگان استان بدون توجه به اصول قانون اساسی به امضاء تذکر فوق پرداختند به خصوص نماینده ارومیه که عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است .