بررسی آخرین وضعیت دریاچه ارومیه حاکی از آن است که تا تاریخ ۱۵ مهرماه سال جاری تراز سطحی آب دریاچه به رقم هزار و ۲۷۱ متر و ۲۷ سانتیمتر رسیده است.