ترافیک شهری در خیابان‌های ارومیه در ساعات پرتردد در هفته‌های اخیر بیانگر آن است که گرانی بنزین هم نتوانسته انگونه که باید از پس ترافیک این شهر برآید.