روحانی خلاق ارومیه‌ای شهر به شهر و مدرسه به مدرسه می‌رود تا با برنامه‌های جذاب نشاط ایجاد کند او می‌گوید برای هزاران دانش‌آموز استان برنامه دارم اما تنها هستم.