دکتر احمدرضا متین فر مدیر مرکزسواد فضای مجازی و کلینیک سایه سار امید از برگزاری نخستین دوره تخصصی تربیت راهنمایان سواد فضای مجازی از تاریخ ۲۸ شهریور ماه الی ۱۱ مهر ماه سال جاری و در سه روز به مدت ۲۴ ساعت آموزشی خبر داد.