معاون فنی و امور گمرکی در دستورالعملی بر کاهش رسوب کالا در گمرک تاکید کرد.