پروژه ترسیب کربن (GSP) با سه هدف در سطح محلی “بهبود شرایط اجتماعی ـ اقتصادی”، در سطح ملی “احیای مراتع” و در سطح جهانی “ترسیب کربن” در اوایل سال ۱۳۸۰ در کشور اجرایی شد. کارشناسان و محققانی که در امر توسعه و بیابان‌زدائی فعالیت کرده و به موضوع توسعه پایدار می‌پردازند، معتقدند که “اساساً مبارزه علیه ...