توجه داشته باشید که دانشجویان بسیاری به دلیل عدم‌رعایت این بند از آیین‌نامه دچار مشکل شده‌اند و نتوانسته‌اند آن را حل کنند. ارائه دلیل و تشخیص موجه بودن باید تا قبل از شروع زمان امتحانات صورت گیرد و در غیر اینصورت طبق ضوابط نمره صفر در درس یا دروس موردنظر منظور خواهد شد.