اگر تا دیروز هژمونی کشور‌های شمال بر جنوب با قدرت نظامی، ساری و جاری بود دیگر جنس هژمونی فکری است که قلوب ملت‌ها را تسخیر می‌کند.