به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، نغمه مستشار نظامی از شاعران کشورمان تازه‌ترین ترکیب بند رضوی خود را تقدیم امام هشتم کرد. سلام ای نور ایمان، چشم ایران، شمس جاویدانسلام ای آفتاب هشتمین، آیینه‌ قرآنسلام ای وارث پیغمبران از آدم و خاتمسلام ای مژده‌ جنّت، سلام ای روح و ای ریحانسلام ای ...