فرمانده انتظامی خوی گفت: اتوبوس در حال حرکت از خوی به ترکیه با کشف بیش از ۱۹ کیلوگرم تریاک توقیف شد.