جمعيت مشتاق از دقايق اوليه بامداد امروز براي وداع با پيكر شهيد سليماني از خانه هاي خود بيرون آمده اند و روانه دانشگاه تهران محل تشييع پيكر شهيد مقاومت شده اند.