مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیه گفت: ما از مسؤولان انتظار داریم که به قشر دانشجو به عنوان نخبگان جامعه بیشتر بها دهند تا جنبش‌های دانشجویی فعال باشند و در برنامه‌هایی که از آنها دعوت صورت می‌گیرد با قبول دعوت حضور به هم رسانند.