براساس اظهارات خبرنگاران و مسوولان، در تور مطبوعاتی محیط زیست در آذربایجان غربی قصور و کوتاهی هایی وجودداشت که موجب شد این سفر رسانه ای با فرجامی تلخ به پایان رسد اما حکایت های واحد از قصورهای موجود بر سر زبانها بوده که نیازمند آسیب شناسی برای عدم تکرار چنین حوادث ناگواری است.