تصمیمات متناقض دولتی، موجب سردرگمی مردم در زمینه فاصله‌گذاری و مهار کرونا و گلایه سایت حامی دولت از تصمیمات متناقض کرونایی شده است.